Quyết định 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc

Mô tả BST Quyết định 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc

Đến với các BST Quyết định 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc dưới đây của chúng tôi.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ THI ĐẤU GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG HỌC SINH TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc giai đoạn 2001-2005.
Điều 2. Giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc được tổ chức vào kỳ nghỉ hè hàng năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ trưởng các Vụ, các đơn vị liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Uỷ ban TDTT
- Liên đoàn Cầu lông VN
- Hãng cầu 999 và Proacer
- Lưu VP Bộ, Vụ GDTD KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Văn Vọng

Đồng bộ tài khoản