Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ.

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ.

Mô tả BST Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ.

Đến với các BST Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ. dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ.

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ. dưới đây của chúng tôi.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 18/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU BẰNG THẠC SĨ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ Quyết định số 52/2002/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Bằng Thạc sĩ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ Sau đại học và Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức in và cấp phát phôi Bằng Thạc sĩ cho các cơ sở đào tạo sau đại học có thẩm quyền cấp Bằng Thạc sĩ. Mẫu bằng này được sử dụng cấp cho các học viên do cơ sở đào tạo công nhận trúng tuyển.
Giám đốc Đại học Quốc gia thực hiện việc in mẫu Bằng Thạc sĩ theo quy định tại Quyết định số 52/2002/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch và Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Minh Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản