Quyết định 18/2005/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 18/2005/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Mô tả BST Quyết định 18/2005/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên

BST Quyết định 18/2005/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn khi tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúng tôi hi vọng, BST sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ cho quá trình công tác của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 18/2005/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 18/2005/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên này về máy để tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2005 - 2007CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức cuả Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chư­ơng trình bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên chu kỳ 2005- 2007 cho giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hư­ớng nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trư­ởng Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Lao động - H­ướng nghiệp và các đơn vị hữu quan chỉ đạo biên soạn tài liệu bồi dư­ỡng, chuẩn bị cáo điều kiện cần thiết và hư­ớng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở bồi dư­ỡng giáo viên và các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiểp triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông ( bà ) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học, Giám đốc trung tâm lao động - hướng nghiệp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc các Sở Giáo Dục và Đào tạo, các cơ sở bồi dưỡng giáo viênvà các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản