Quyết định 18/QĐ-BGD&ĐT Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 18/QĐ-BGD&ĐT Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả BST Quyết định 18/QĐ-BGD&ĐT Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan giáo dục cũng như các qui định của Bộ GDĐT ban hành cho ngành chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 18/QĐ-BGD&ĐT Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 18/QĐ-BGD&ĐT Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các Quyết định 18/QĐ-BGD&ĐT Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp. Các thông tin trong bộ sưu tập sẽ giúp quý vị nắm vững các quy định, chế độ dành cho giáo viên.

 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ban hành Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bô, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm I999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Sau khi có ý kiến của các Bộ: Bộ Tài Chính tại Công văn số 1595/BTC-PC ngày 30 tháng 01 năm 2007; Bộ Nội vụ tại Công văn số I27/BNV-TCBC ngày 16 tháng 01 năm 2007 và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tại Công văn số 216/BLĐTBXH-TCDN ngày 19 tháng 01 năm 2007 về việc góp ý Dự thảo Quy định chế độ công tác giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1659/QĐ ngày 15 tháng 11 năm 1976 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Quy định chế độ công tác của giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản