Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT năm 2014 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT năm 2014 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Mô tả BST Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT năm 2014 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT năm 2014 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT năm 2014 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT năm 2014 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới
thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Đồng bộ tài khoản