Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Triết học Mác - Lê nin

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Triết học Mác - Lê nin

Mô tả BST Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Triết học Mác - Lê nin

BST Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Triết học Mác - Lê nin được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn khi tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúng tôi hi vọng, BST sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ cho quá trình công tác của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Triết học Mác - Lê nin

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Triết học Mác - Lê nin này về máy để tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN; KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN (KHỐI NGÀNH KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH) VÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN (KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn Khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Căn cứ Công căn số 775/CV-KGTW, 776/CV-KGTW, 777/KGTW ngày 18/3/2003 của Ban Khoa giáo Trung ương và Công văn số 2795/CV-TTVH ngày 15/3/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về việc thẩm định Đề cương môn học: Triết học Mác - Lê nin; Kinh tế chính trị Mác - Lê nin (khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh) và Kinh tế chính trị Mác - Lê nin (khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng;
Theo đề nghị của các Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương môn học: Triết học Mác - Lê nin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin (khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh) và Kinh tế chính trị Mác - Lê nin (khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp đụng từ năm học 2003 - 2004. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường cao đẳng và các cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Trần Văn Nhung

Đồng bộ tài khoản