Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá

Mô tả BST Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá

Đến với BST Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá của thư viện eLib dưới đây, các bạn sẽ cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định mới nhất hiện nay. Nhanh tay download về tham khảo các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT - THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32 /2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo kết quả thẩm định ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật -Thông tin trình độ đại học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thông tin trình độ đại học, gồm 10 chương trình khung của 10 ngành sau:
1. Ngành Piano.
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây.
3. Ngành Huấn luyện Múa.
4. Ngành Biểu diễn Kịch - Điện ảnh.
5. Ngành Quay phim.
6. Ngành Thư viện - Thông tin.
7. Ngành Bảo tồn - Bảo tàng.
8. Ngành Phát hành Xuất bản phẩm.
9. Ngành Hội họa.
10. Ngành Đồ họa ứng dụng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học.
Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gi¸o dôc Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản