Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học chính trị

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học chính trị

Mô tả BST Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học chính trị

Mời các bạn tham khảo các tài liệu trong BST Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học chính trị dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học chính trị

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 20/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHÍNH TRỊ DÙNG CHO HỆ TUYỂN HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/19 94 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 21/2001/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp,
Căn cứ Công văn số 829/CV-KGTW ngày 18/4/2003 của Ban Khoa giáo Trung ương về việc thẩm định chương trình môn Chính trị dùng cho hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình môn Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ năm học 2003 - 2004. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn giáo trình theo Chương trình này và hướng dẫn các trường thực hiện sau khi giáo trình được Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức thẩm định.
Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản