Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe

Mô tả BST Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe

BST Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng ngày 29 tháng 12 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng, bao gồm:
1. Y học dự phòng, trình độ đại học.
2. Kỹ thuật Y học dự phòng, trình độ cao đẳng.
3. Kỹ thuật Dinh dưỡng tiết chế, trình độ cao đẳng.
4. Kỹ thuật Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học hoặc cao đẳng.
Điều 3. Căn cứ chương trình khung đã được quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng tổ chức xây dựng chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản