Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm

Mô tả BST Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm

Cùng tham khảo Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm dưới đây của thư viện eLib!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, của cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị đinh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Thuỷ sản ngày 10 tháng 3 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm kết hợp trình độ đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm kết hợp trình độ đại học kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo ngành Nông lâm kết hợp trình độ đại học.
Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản