Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
186
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Mô tả BST Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật. Các tài liệu trong BST giúp các bạn cập nhật các thông tin mới, các quy định do Nhà nươc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật. Mời quý thầy cô tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Cán bộ, giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Đại học và Sau đại học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo và Thủ tướng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản