Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Mô tả BST Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định hữu ích nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản này về máy để tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, của cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị đinh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Thuỷ sản ngày 10 tháng 3 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo ngành Công nghệ chế biến lâm sản ở trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản