Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ

Mô tả BST Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ

Các văn bản, biểu mẫu được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA CẤP BẰNG TIẾN SĨ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2-12-1998;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 1-2-2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12-2-2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

1) Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia:
2) Ký quyết định công nhận nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia.
3) Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia tổ chức đánh giá luận án ở bộ môn cho các nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia.
4) Ký quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước theo Quy chế Đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8-6-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ký quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia đã bảo vệ thành công luận án và đã thực hiện quy định thẩm định luận án tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản