Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
82
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Mô tả BST Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 24/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 7 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 24/3/2003
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Chương trình trung học cơ sở,
Căn cứ vào kết quả các cuộc họp của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản góp ý của ủy viên Hội đồng,
Theo đề nghị của các Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý trung học cơ sở mua sắm thiết bị căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành và các hạng mục đã được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường trung học cơ sở kể từ năm học 2003 - 2004.
Điều 3. Chánh Vàn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, các vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản