Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan

Mô tả BST Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan

Tham khảo BST Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan để xem.

  QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, của cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Nông-Lâm-Thủy sản ngày 10 tháng 03 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan trình độ đại học.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan trình độ đại học kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan ở trình độ đại học.

Điều 3: Căn cứ chương trình khung quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản