Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Mô tả BST Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định hiện hành để thực hiện cho đúng là điều cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở nhằm giúp các bạn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Tuổi dự tuyển của người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi.
2. Tuổi dự tuyển của người học vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi.
3. Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:
a) Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;
b) Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;
Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều này chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.
4. Người học được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi, học vượt lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm đã được cho phép”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản