Quyết định 25/2005/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 25/2005/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn

Mô tả BST Quyết định 25/2005/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn

BST Quyết định 25/2005/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 25/2005/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn

Mời các bạn cùng tham khảo Quyết định 25/2005/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2005 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 26/12/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/09/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận trường mầm non nông thôn, trường mầm non thành thị đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.
2. Mục gạch đầu dòng thứ 3 của khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“- Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện chủ trì tổ chức lễ công nhận cho các trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”.
3. Điểm b khoản 3 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b. Hội đồng cấp tỉnh thẩm định kết quả kiểm tra của Hội đồng cấp huyện theo quy định của Quy chế này và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Bằng công nhận và biểu trưng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục kèm theo)”.
4. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Tên của Điều 18 sửa đổi, bổ sung thành: “Trách nhiệm của các cấp Chính quyền và Sở Giáo dục và Đào tạo”.
b) Bỏ khoản 1, điểm b và c.
c) Chuyển điểm d thành khoản 1 như sau:
”1. Sau mỗi đợt xét công nhận, các cấp thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với các trường mầm non chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về các điều kiện và từng tiêu chuẩn cụ thể để nhà trường và địa phương có kế hoạch tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”.
d) Bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ kiểm tra (Phụ lục kèm theo) và quyết định trường mầm non đạt chuẩn về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non) cùng thời gian Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đồng bộ tài khoản