Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
291
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Mô tả BST Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định hiện hành để thực hiện cho đúng là điều cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" nhằm giúp các bạn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/10/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có mẫu kèm theo).

Điều 2. Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" ban hành theo Quyết định số 1707/GD-ĐT ngày 19/05/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị như Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Điều 3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1707/GD-ĐT ngày 19/05/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản