Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam

Mô tả BST Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam

Các quy định mới nhất được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp trong BST Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các quy định, biết cách thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày 05 tháng 3 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài bao gồm:
1. Chương trình dạy tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở đang học tiếng Việt như một môn học trong hệ thống nhà trường của nước sở tại hoặc trong các lớp học do các hội đoàn Việt kiều tổ chức (sau đây gọi là Chương trình dành cho thanh, thiếu niên);
2. Chương trình dạy tiếng Việt dành cho những người có nhu cầu học tiếng Việt nhưng không có điều kiện học trong hệ thống các nhà trường hoặc lớp học nêu trên (sau đây gọi là Chương trình dành cho người lớn).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này làm cơ sở cho việc biên soạn các tài liệu hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản