Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng

Xem và download Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng về tham khảo để áp dụng phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng

Để tham khảo đầy đủ Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng quý bạn đọc cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng học sinh trung học phổ thông toàn quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, Quyết định này được thực hiện kể từ năm học 2004 – 2005.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đồng bộ tài khoản