Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Mô tả BST Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học của thư viện eLib dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Tên Điều 18 được sửa đổi thành "Hội đồng tự đánh giá của trường đại học".
b) Khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"2. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền, một Phó Chủ tịch là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường. Các thành viên khác của Hội đồng gồm đại diện Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng khoa học và đào tạo, các Trưởng phòng, ban, khoa, bộ môn có liên quan, giảng viên có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc trường đại học và một số đại diện ngoài trường đại học".
c) Khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Hội đồng tự đánh giá và các thành viên Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ sau:
a) Hội đồng tự đánh giá có chức năng: giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai tự đánh giá; tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
b) Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng; triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, bằng chứng, xử lý, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá.
c) Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: Điều hành Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công việc được phân công.
d) Các ủy viên Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công".
2. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Tên Điều 20 được sửa thành "Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".
b) Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, gồm có từ 7 đến 9 thành viên để đánh giá trường đại học đăng ký kiểm định chất lượng.
a) Trưởng đoàn là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng của một trường đại học, có kinh nghiệm triển khai các hoạt động đánh giá. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn;
b) Thư ký của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài là cán bộ thuộc một trường đại học cùng lĩnh vực với trường đại học đang được đánh giá, am hiểu về kiểm định chất lượng. Thư ký có nhiệm vụ giúp Trưởng đoàn triển khai các hoạt động và chuẩn bị các báo cáo của đoàn;
c) Các thành viên còn lại gồm có từ 5 đến 7 chuyên gia, trong đó có 1 chuyên gia tư vấn về kiểm định chất lượng, 1 chuyên gia của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và từ 3 đến 5 chuyên gia từ các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp hoặc nhà tuyển dụng lao động tương ứng với lĩnh vực đào tạo của trường đại học đang được kiểm định chất lượng. Các thành viên trên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công. Chuyên gia tư vấn còn có trách nhiệm tư vấn về chuyên môn kiểm định chất lượng cho các thành viên khác trong đoàn".
d) Bổ sung thêm khoản 3 và 4 sau khoản 2 Điều 20 như sau:
"3. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tuyển chọn chuyên gia đánh giá ngoài. Việc tuyển chọn chuyên gia đánh giá ngoài được tiến hành công khai trên cơ sở nguyện vọng của cá nhân đăng ký tham gia và có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.
 

Đồng bộ tài khoản