Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mô tả BST Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các tài liệu trong BST giúp các bạn cập nhật các thông tin, các quy định do Nhà nươc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Bổ sung điểm d vào khoản 2 Điều 4 như sau:
“d) Điều kiện dự thi kỳ thi lần 2 (nếu có tổ chức kỳ thi lần 2):
- Thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định tại các điểm a, điểm b khoản 2 Điều này nhưng chưa dự thi kỳ thi lần 1;
- Thí sinh đã dự thi kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp và không bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ thi trở lên.”
2. Bỏ đoạn 4: “- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính);” tại điểm a khoản 1 Điều 11.
3. Sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 18 như sau:
“b) Trong mỗi phòng thi phải đủ 2 giám thị; số giám thị ngoài phòng thi được bố trí tuỳ theo yêu cầu riêng của từng Hội đồng coi thi nhưng đảm bảo 2 đến 3 phòng thi có một giám thị.”
4. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 31 như sau:
“c) Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học cấp trung học phổ thông từ 2 năm trở lên tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố (trừ các thành phố trực thuộc trung ương);”
5. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 34 như sau:
“2. Học viên trong diện xếp loại hạnh kiểm có giấy chứng nhận nghề do sở giáo dục và đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành giáo dục và đào tạo quản lý cấp, được cộng điểm ưu đãi căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận như sau:
- Loại giỏi: cộng 2,0 điểm;
- Loại khá: cộng 1,5 điểm;
- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.
3. Học viên có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học trình độ A trở lên, được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: cộng 1,0 điểm.”
6. Sửa đổi đoạn 3 điểm b khoản 2 Điều 35 như sau:
“- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học cấp trung học phổ thông từ 2 năm trở lên tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố (trừ các thành phố trực thuộc Trung ương);”
7. Sửa đổi khoản 2 Điều 41 như sau:
“2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra của Bộ, với thành phần là những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm quản lý và tổ chức thi của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đến tất cả các tỉnh để giám sát và đôn đốc việc thực hiện quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản