Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer

Mô tả BST Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer

Cùng tham khảo mẫu Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer dưới đây của thư viện eLib!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TẠM THỜI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG KHMERỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
Căn cứ vào Kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình Tiếng Khmer ở trường tiểu học và trung học cơ sở, ngày 25 tháng 8 năm 2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này, Chương trình Tiếng Khmer ở trường tiểu học và trung học cơ sở.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy và chỉ đạo dạy học Tiếng Khmer ở các trường tiểu học và trung học cơ sở. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Các ông (Bà) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 

Đồng bộ tài khoản