Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3

Mô tả BST Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 để nắm được các thông tin và áp dụng đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ – CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ – CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Căn cứ Chỉ thị số 43/2001/CT-TTg ngày 11/06/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc Hội.
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành chương trình tiểu học.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo Dục Tiểu Học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này được áp dụng cho học sinh các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 ở tất cả các loại hình trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2004 – 2005. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 44/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2. Các khối lớp 4, lớp 5 tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 15/GD-ĐT ngày 02/08/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
Vụ trưởng Vụ Giáo Dục Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 3: các Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản