Quyết định 29/2005/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
80
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 29/2005/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội

Mô tả BST Quyết định 29/2005/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 29/2005/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 29/2005/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 29/2005/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội. Mời quý thầy cô tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng Tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Xã hội trình độ đại học bao gồm 10 chương trình khung (của 10 ngành) sau:
1. Ngành Báo chí, trình độ đại học;
2. Ngành Chính trị học, trình độ đại học;
3. Ngành Địa lý học (xã hội), trình độ đại học;
4. Ngành Hành chính học, trình độ đại học;
5. Ngành Kinh tế Chính trị, trình độ đại học;
6. Ngành Luật, trình độ đại học;
7. Ngành Quan hệ Quốc tế, trình độ đại học;
8. Ngành Tâm lý học, trình độ đại học;
9. Ngành Xã hội học, trình độ đại học;
10. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, trình độ đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 10 ngành trên ở trình độ đại học.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản