Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng

Mô tả BST Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các quyết định, thông tư trên eLib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng qui chế tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH LÂM SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, của cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị đinh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Thuỷ sản ngày 10 tháng 3 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ cao đẳng kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo ngành Lâm sinh ở trình độ cao đẳng.
Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản