Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non

Mô tả BST Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non

Đây là Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON CHU KỲ II (2004-2007)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP này 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng thường xuyên ngày 02 tháng 8 năm 2004.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non chu kỳ II (2004 – 2007).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ Giáo dục Mầm non chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan chỉ đạo việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện chương trình này, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các Trường Sư phạm, các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có liên quan thực hiện.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường Sư phạm và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản