Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Khung giáo dục ĐH hệ không chính quy

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Khung giáo dục ĐH hệ không chính quy

Mô tả BST Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Khung giáo dục ĐH hệ không chính quy

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến giáo dục cũng như các qui định của Bộ GD ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Khung giáo dục ĐH hệ không chính quy. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Khung giáo dục ĐH hệ không chính quy

Nội dung này chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Khung giáo dục ĐH hệ không chính quy để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHÍNH QUY MỘT SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, của cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ báo cáo của các Hội đồng ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe được thành lập theo các Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT-ĐH ngày 28/9/1999, số 5995/QĐ-BGDĐT-ĐH ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 2674/BYT-K2ĐT ngày 31/3/2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo đại học thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe (văn bản kèm theo), gồm:
1. Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng đa khoa hệ tại chức;
2. Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Phụ sản) hệ tại chức;
3. Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức) hệ tại chức;
4. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học) hệ tại chức;
5. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Xét nghiệm) hệ tại chức;
6. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Vật lý trị liệu) hệ tại chức;
7. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Phục hình răng) hệ tại chức;
8. Chương trình đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền, 4 năm (hệ chuyên tu trước đây).
Điều 2. Chương trình này được áp dụng trong các trường đại học khối y – dược và các khoa y thuộc các trường đại học từ năm học 2003-2004.
Điều 3. Bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng chương trình chi tiết cho các ngành đào tạo trên, chỉ đạo việc biên soạn và phê duyệt các giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập.
Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Đại học, Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Đào tạo thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Hiệu trưởng các trường đại học khối y-dược, Hiệu trưởng các trường đại học có khoa y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 


Trần Văn Nhung

Đồng bộ tài khoản