Quyết định 31/2004/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
72
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 31/2004/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên

Mô tả BST Quyết định 31/2004/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên

Tham khảo Quyết định 31/2004/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 31/2004/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên

Thư viện eLib mong BST Quyết định 31/2004/QĐ-BGDĐT chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ báo cáo kết quả kỳ họp thẩm định tại Công văn số 104/ĐT ngày 18/5/2004 của Hội đồng tư vấn xây dựng Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Tự nhiên trình độ đại học họp tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Tự nhiên trình độ đại học bao gồm 9 chương trình khung (của 9 ngành) sau:
1. Ngành Toán học, trình độ đại học;
2. Ngành Vật lý, trình độ đại học;
3. Ngành Hóa học, trình độ đại học;
4. Ngành Sinh học, trình độ đại học;
5. Ngành Công nghệ Sinh học, trình độ đại học;
6. Ngành Khoa học Môi trường, trình độ đại học;
7. Ngành Địa chất, trình độ đại học;
8. Ngành Địa lý, trình độ đại học;
9. Ngành Khí tượng học, trình độ đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 9 ngành trên ở trình độ đại học và được áp dụng từ khóa tuyển sinh 2004
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Ông/Bà Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản