Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
94
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Mô tả BST Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản