Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Mô tả BST Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của thư viện eLib dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản