Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
115
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học

Mô tả BST Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học. Mời quý thầy cô tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1366/GD-ĐT ngày 26/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản