Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học

Mô tả BST Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học

Tham khảo BST Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDDT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học

Nội dung này chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo kết quả thẩm định tại Văn bản số 141/CV-ĐHSPKT-ĐT và số 142/CV-ĐHSPKT-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng, gồm 12 chương trình khung của 12 ngành, trong đó có 05 ngành trình độ đại học là:
1. Công nghệ kỹ thuật Hóa học.
2. Công nghệ kỹ thuật Môi trường.
3. Công nghệ thực phẩm.
4. Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông.
5. Quản lý công nghiệp.
và 07 ngành trình độ cao đẳng là:
1. Bảo dưỡng công nghiệp.
2. Công nghệ kỹ thuật hóa học.
3. Công nghệ kỹ thuật hóa nhựa.
4. Công nghệ chế biến gỗ.
5. Công nghệ kỹ thuật môi trường.
6. Công nghệ hàn.
7. Công nghệ thực phẩm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học và cao đẳng.
Điều 3. Căn cứ chương trình khung đã được quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các ngành đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 

Đồng bộ tài khoản