Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học

Mô tả BST Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học

Mời các bạn cùng tham khảo BST Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học. BST này, giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN“THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;
Căn cứ Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011- 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án“Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kĩ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên của ngành Giáo dục và cha mẹ học sinh, cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể
- Bảo đảm đến năm 2015, 80% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục và cấp quản lí giáo dục được nâng cao nhận thức và kĩ năng thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; đạt 95% vào năm 2020.
- Bảo đảm đến năm 2015, 80% trẻ em các trường mẫu giáo và học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai (nhất là các hiện tượng thời tiết bất thường) ở địa phương; đạt 95% vào năm 2020.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho 50% cha mẹ học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vào năm 2015; đạt 80% vào năm 2020.
- Phối hợp với địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho 30% cộng đồng dân cư thuộc địa bàn của trường vào năm 2015; đạt 60% vào năm 2020.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI
1. Đối tượng
- Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, chuyên nghiệp, đại học.
- Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.
- Cha mẹ học sinh và cộng đồng dân cư nơi trường đóng.
2. Phạm vi: Đề án triển khai tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. 

Đồng bộ tài khoản