Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Mô tả BST Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Xem và download Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân về tham khảo để áp dụng các qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Để tham khảo đầy đủ Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quý bạn đọc cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản