Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình môn học pháp luật

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình môn học pháp luật

Mô tả BST Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình môn học pháp luật

Đến với các BST Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình môn học pháp luật dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình môn học pháp luật

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình môn học pháp luật dưới đây của chúng tôi.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC PHÁP LUẬT DÙNG CHO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình môn học pháp luật kèm theo Quyết định này được thực hiện từ năm học 2008-2009 và thay thế cho Chương trình môn Giáo dục pháp luật được ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-GD-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản