Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mô tả BST Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 34/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/ CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; môn Chính trị trong các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề";
Căn cứ vào Công văn số 1019/CV-KGTW ngày 0/7/2003 của Ban Khoa giáo Trung ương và Công văn số 3273/CV-TTVH ngày 0/7/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương về việc thẩm định đề cương môn học Chủ nghĩa Xã hội khoa học trình độ đại học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, được áp dụng từ năm học 2003 - 2004 và thay thế cho Quyết định số 2054/QĐ-CT-HS ngày 31/8/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học dựa theo đề cương này và hướng dẫn các trường thực hiện sau khi giáo trình được Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thẩm định.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Đại học, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trần Văn Nhung
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản