Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch

Mô tả BST Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch để nắm được các thông tin và áp dụng đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN NGÀY 12/5/2006 LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM VỀ VIỆC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/5/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2005 – 2010"
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 củ Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ Nghị quyết liên tịch số 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN ngày 12/5/2006 Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam về việc phối hợp hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010" (do ban hành sai thẩm quyền).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản