Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội

Mô tả BST Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến giáo dục cũng như các qui định của Bộ GD ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định Chương trình khung giáo dục đạo học ngành Công tác Xã hội trình độ đại học, cao đẳng ký ngày 27/11/2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác Xã hội trình độ đại học, cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, Chương trình khung giáo dục đại học ngnàh Công tác Xã hội trình độ đại học, cao đẳng kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo ngành Công tác Xã hội trình độ đại học, trình độ cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2004.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 5. Các Ông/ Bà chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Ông/ Bà Giám đốc đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đồng bộ tài khoản