Quyết định 36/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 36/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ

Mô tả BST Quyết định 36/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tài liệu của quý bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Quyết định 36/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ thành bộ sưu tập dưới đây. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 36/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 36/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Biên Bản báo cáo kết quả kỳ họp thẩm định ngày 24/05/2004 của Hội đồng tư vấn xây dựng Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ đại học họp tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối Ngoại ngữ trình độ đại học bao gồm 6 chương trình khung (của 6 ngành) sau:
1. Ngành Tiếng Anh, trình độ đại học;
2. Ngành Tiếng Pháp, trình độ đại học;
3. Ngành Tiếng Nga, trình độ đại học;
4. Ngành Tiếng Đức, trình độ đại học;
5. Ngành Tiếng Nhật, trình độ đại học;
6. Ngành Tiếng Trung Quốc, trình độ đại học.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viên, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 6 ngành trên ở trình độ đại học.
Điều 3: Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viên, Hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản