Quyết định 37/2004/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục THCN

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 37/2004/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục THCN

Mô tả BST Quyết định 37/2004/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục THCN

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 37/2004/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục THCN thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 37/2004/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục THCN

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 37/2004/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục THCN để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH HỆ CHÍNH QUY
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp.
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5316/VPCP-KG ngày 1/10/2004 về việc ban hành chương trình khung trung học chuyên nghiệp ngành du lịch;
Theo đề nghị của Tổng cục Du lịch tại công văn số 560/TCDL-TCCB ngày 12/5/2004 về việc ban hành chương trình khung trung học chuyên nghiệp ngành du lịch;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày 29/3/2004 của Hội đồng nghiệm thu kết quả xây dựng chương trình khung trung học chuyên nghiệp ngành du lịch;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành du lịch hệ chính quy;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành du lịch hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản