Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
98
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5

Mô tả BST Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 để nắm được các thông tin và áp dụng đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 5
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Theo kết luận của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 28 tháng 4 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Kế hoạch – Tài chính, Khoa học – Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 ban hành kèm theo Quyết định này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường, cơ quan quản lý giáo dục mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và triển khai sử dụng thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Giáo dục Tiểu học, Khoa học – Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản