Quyết định 40/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 40/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm

Mô tả BST Quyết định 40/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định hiện hành để thực hiện cho đúng là điều cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 40/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm nhằm giúp các bạn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 40/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Quyết định 40/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học,Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử,
Địa lý.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Căn cứ biên bản thẩm định ngày 01/06/2001 của Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2;
- Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Vụ trưởng Vụ Đại học;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý.
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định đều bãi bỏ. Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chương trình khung này.
Điều 3 : Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Vụ trưởng Vụ Đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường sư phạm đào tạo giáo viên Trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thứ trưởng

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Như điều 3.
- Công báo.
- Lưu VP,PC, Vụ GV
Nguyễn Văn Vọng

Đồng bộ tài khoản