Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
82
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mô tả BST Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để nắm được các thông tin qui định về văn bản quy phạm đúng theo luật định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 HẾT HIỆU LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực thi hành; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực thi hành (có các Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản