Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh

Mô tả BST Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh

Các văn bản, biểu mẫu được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh

Cùng tham khảo mẫu Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh dưới đây của thư viện eLib!

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 44/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH LỚP 1, LỚP 2
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 43/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nay quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng cho học sinh các khối lớp 1, lớp 2 ở tất cả các loại hình trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2003 - 2004. Các khối lớp 3, 4, 5, tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 15/GD-ĐT ngày 02/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Quyết định này thay thế Quyết định số 37/2002/QĐ-BGDĐT ngày 03/9/2002 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản