Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mô tả BST Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; Môn chính trị trong các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”;
Căn cứ vào Công văn số 3542/CV-TTVH ngày 05/9/2003 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và ý kiến của Ban Khoa giáo Trung ương ngày 08/9/2003 về việc thẩm định Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ cao đẳng;
Theo đề nghị của các Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ cao đẳng.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kề từ ngày đăng Công báo, được áp dụng từ năm 2003 – 2004. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại họa, Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản