Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

Tham khảo Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

Thư viện eLib mong BST Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 46/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ biên bản nghiệm thu chương trình số 937/TM ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình giáo dục quốc phòng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp được tổ chức thực hiện tại các trường đại học Sư phạm.
Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường đại học Sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Văn Trọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản