Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học

Mô tả BST Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học

Mời các bạn cùng tham khảo BST Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học. BST này, sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BỔ TÚC TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào Tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/06/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng thẩm định Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ năm học 2003 -2004, thay thế Quyết định số 3606/GD-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục tiểu học hệ Bổ túc.
Điều 3. Các Chủ tịch Ủy ban mhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Đồng bộ tài khoản