Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học lịch sử ĐCSVN

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học lịch sử ĐCSVN

Mô tả BST Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học lịch sử ĐCSVN

Các quy định do Chính phủ, Bộ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học lịch sử ĐCSVN dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học lịch sử ĐCSVN

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT Đề cương môn học lịch sử ĐCSVN. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; môn Chính trị trong các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”;
Căn cứ Công văn số 3623/CV-TTVH ngày 25/9/2003 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Công văn số 1150/CV-KGTW ngày 30/9/2003 của Ban Khoa giáo Trung ương về việc thẩm định Đề cương môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, được áp dụng từ năm học 2003-2004. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản