Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Mô tả BST Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Đây là một đoạn trích từ BST Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 03/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của cơ quan Bộ và các đơn vị, trường học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản